នៅខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន Welleps នៅពិព័រណ៍ប្លាស្ទិកវៀតណាម។

នៅខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩, ក្រុមហ៊ុន Welleps នៅឯពិព័រណ៍ប្លាស្ទិកវៀតណាម។

hrt (1) hrt (2)


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកក្កដា - ០៦-២០២០